Có 1 kết quả:

zhǔ liào

1/1

zhǔ liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

main ingredients (in a cooking recipe)