Có 1 kết quả:

zhǔ zú ㄓㄨˇ ㄗㄨˊ

1/1

zhǔ zú ㄓㄨˇ ㄗㄨˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

main group