Có 1 kết quả:

zhǔ zú

1/1

zhǔ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

main group