Có 1 kết quả:

zhǔ bǎn

1/1

zhǔ bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

motherboard (computing)