Có 1 kết quả:

zhǔ fǎ xiàng liàng

1/1

zhǔ fǎ xiàng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

principal normal vector (to a space curve)