Có 1 kết quả:

zhǔ huán

1/1

zhǔ huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

primary ring