Có 1 kết quả:

zhǔ wèi bīn

1/1

zhǔ wèi bīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

subject-verb-object SVO or subject-predicate-object sentence pattern (e.g. in Chinese grammar)