Có 1 kết quả:

zhǔ wèi jié gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

subject-predicate construction