Có 1 kết quả:

zhǔ chē qún

1/1

zhǔ chē qún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

peloton (main group of riders in a bicycle race)