Có 1 kết quả:

zhǔ bàn quán

1/1

zhǔ bàn quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the right to host (an international meeting)