Có 1 kết quả:

zhǔ duì

1/1

zhǔ duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) host team (at sports event)
(2) host side