Có 1 kết quả:

zhǔ yè

1/1

zhǔ yè

giản thể

Từ điển phổ thông

trang nhà, trang chủ, trang đầu, homepage (tin học)

Từ điển Trung-Anh

home page