Có 1 kết quả:

zhǔ gù

1/1

zhǔ gù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) client
(2) customer