Có 1 kết quả:

lì sè qí méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) beautiful sibia (Heterophasia pulchella)