Có 1 kết quả:

jǔ shì wén míng

1/1

Từ điển Trung-Anh

world-famous (idiom)