Có 1 kết quả:

jǔ zhài

1/1

jǔ zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to raise a loan
(2) to borrow money