Có 1 kết quả:

jǔ bàn

1/1

jǔ bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to conduct
(2) to hold