Có 1 kết quả:

jǔ shǒu zhī láo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the exertion of lifting one's hand (idiom)
(2) fig. a very slight effort