Có 1 kết quả:

jǔ bù

1/1

jǔ bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) to move forward