Có 1 kết quả:

jǔ mù

1/1

jǔ mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look
(2) to raise one's eyes