Có 1 kết quả:

Nǎi duī lā shān kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nathu La (Himalayan pass on Silk Road between Tibet and Indian Sikkim)