Có 2 kết quả:

nǎi ěrnǎi wě

1/2

nǎi ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thus
(2) like this

nǎi wě

giản thể

Từ điển phổ thông

như thế này, theo cách này