Có 2 kết quả:

nǎi shìnǎi zhì

1/2

nǎi shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngay cả khi

Một số bài thơ có sử dụng

nǎi zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) and even
(2) to go so far as to

Một số bài thơ có sử dụng