Có 1 kết quả:

jiǔ jiǔ

1/1

jiǔ jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

for a very long time

Một số bài thơ có sử dụng