Có 1 kết quả:

jiǔ bié chóng féng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to meet again after a long period of separation