Có 1 kết quả:

jiǔ gōng bù xià

1/1

jiǔ gōng bù xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to attack for a long time without success