Có 1 kết quả:

jiǔ bìng chéng liáng yī

1/1

Từ điển Trung-Anh

long illness makes the patient into a good doctor (idiom)