Có 1 kết quả:

jiǔ ér jiǔ zhī

1/1

jiǔ ér jiǔ zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) over time
(2) as time passes
(3) in the fullness of time