Có 1 kết quả:

jiǔ wén dà míng

1/1

Từ điển Trung-Anh

your name has been known to me for a long time (polite)