Có 1 kết quả:

jiǔ cháng

1/1

jiǔ cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a long time