Có 1 kết quả:

yì qì

1/1

yì qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spirit of loyalty and self-sacrifice
(2) code of brotherhood
(3) also pr. [yi4 qi5]