Có 3 kết quả:

Âm Pinyin: , ,
Tổng nét: 4
Bộ: piě 丿 (+3 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: ノフフ一
Thương Hiệt: PVSM (心女尸一)
Unicode: U+4E4C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ô
Âm Nôm: ô
Âm Quảng Đông: wu1

Tự hình 2

Dị thể 2

1/3

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abbr. for Ukraine 烏克蘭|乌克兰[Wu1 ke4 lan2]
(2) surname Wu

Từ ghép 89

Dà Wū sū lǐ Dǎo 大乌苏里岛Wū bài dí 乌拜迪Wū dá 乌达Wū dá Qū 乌达区Wū dāng 乌当Wū dāng qū 乌当区Wū ěr 乌尔Wū ěr dū yǔ 乌尔都语Wū ěr gé 乌尔格Wū ěr hé 乌尔禾Wū ěr hé qū 乌尔禾区Wū ěr mǔ 乌尔姆Wū gān dá 乌干达Wū hǎi 乌海Wū hǎi Shì 乌海市Wū huán 乌桓Wū kè lán 乌克兰Wū kè lán rén 乌克兰人Wū lā ěr 乌拉尔Wū lā ěr shān 乌拉尔山Wū lā ěr Shān mài 乌拉尔山脉Wū lā guī 乌拉圭Wū lā tè 乌拉特Wū lā tè cǎo yuán 乌拉特草原Wū lā tè hòu qí 乌拉特后旗Wū lā tè qián qí 乌拉特前旗Wū lā tè zhōng qí 乌拉特中旗Wū lái 乌来Wū lái xiāng 乌来乡Wū lán 乌兰Wū lán bā tuō 乌兰巴托Wū lán chá bù 乌兰察布Wū lán chá bù shì 乌兰察布市Wū lán fū 乌兰夫Wū lán hào tè 乌兰浩特Wū lán hào tè shì 乌兰浩特市Wū lán xiàn 乌兰县Wū lí yǎ 乌黎雅Wū lǐ yǎ sū tái 乌里雅苏台Wū liáng hǎ 乌良哈Wū liáng hǎi 乌梁海Wū lǔ kè qià tí 乌鲁克恰提Wū lǔ kè qià tí xiàn 乌鲁克恰提县Wū lǔ lǔ 乌鲁鲁Wū lǔ mù qí 乌鲁木齐Wū lǔ mù qí Shì 乌鲁木齐市Wū lǔ mù qí xiàn 乌鲁木齐县Wū lǔ rǔ 乌鲁汝Wū lún gǔ Hé 乌伦古河Wū lún gǔ Hú 乌伦古湖Wū mǎ hé 乌马河Wū mǎ hé qū 乌马河区Wū nè chǔ 乌讷楚Wū pǔ sà lā 乌普萨拉Wū qí yǎ 乌齐雅Wū qià 乌恰Wū qià xiàn 乌恰县Wū qiū 乌丘Wū qiū xiāng 乌丘乡Wū rì 乌日Wū rì xiāng 乌日乡Wū shén tǎ lā 乌什塔拉Wū shén tǎ lā Huí zú xiāng 乌什塔拉回族乡Wū shén tǎ lā xiāng 乌什塔拉乡Wū shěn 乌审Wū shěn qí 乌审旗Wū shí 乌什Wū shí xiàn 乌什县Wū sū 乌苏Wū sū lǐ jiāng 乌苏里江Wū sū lǐ sī kè 乌苏里斯克Wū sū shì 乌苏市Wū sūn guó 乌孙国Wū tè liè zhī 乌特列支Wū xī yà 乌西亚Wū yā zuò 乌鸦座Wū yī lǐng 乌伊岭Wū yī lǐng qū 乌伊岭区Wū yǔ 乌语Wū zī bié kè 乌兹别克Wū zī bié kè 乌孜别克Wū zī bié kè 乌滋别克Wū zī bié kè rén 乌兹别克人Wū zī bié kè sī tǎn 乌兹别克斯坦Wū zī bié kè sī tǎn 乌滋别克斯坦Wū zī bié kè yǔ 乌孜别克语Wū zī bié kè zú 乌兹别克族Wū zī bié kè zú 乌孜别克族Wū zī chōng fēng qiāng 乌兹冲锋枪

giản thể

Từ điển phổ thông

con quạ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 烏.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 烏

Từ điển Trần Văn Chánh

① Quạ: 月落烏啼霜滿天 Trăng lặn quạ kêu sương toả đầy trời (Trương Kế: Phong kiều dạ bạc).【烏鴉】ô nha [wu ya] Con quạ;
② Đen, ô: 烏雲 Mây đen;
③ (văn) Đâu, chỗ nào: 烏乎在? Ở nơi nào?; 果烏在哉? Thật là ở đâu? (Liễu Hà Đông tập); 君子烏乎取? Người quân tử lấy được ở chỗ nào? (Liễu Hà Đông tập);
④ (văn) Làm sao, sao (biểu thị ý phản vấn): 且夫齊楚之事,又烏足道乎! Việc của Tề, Sở, làm sao lại đáng nói! (Hán thư); 故亂世之主,烏聞至樂? Cho nên vua chúa đời loạn lạc, làm sao nghe được thứ nhạc hay nhất (Lã thị Xuân thu); 不知言之人,烏可與言? Người không biết nghe lời nói, làm sao có thể nói chuyện với họ được? (Hàn Dũ: Ngũ châm); 烏有此事 Sao có việc ấy;
⑤ (văn) (thán) Ôi: 烏呼 Than ôi;
⑥ [Wu] (Họ) Ô.

Từ điển Trung-Anh

(1) crow
(2) black

Từ ghép 90

ài wū jí wū 爱屋及乌bǎi wū lóng 摆乌龙Dá wū lǐ hán yā 达乌里寒鸦dà wū yā 大乌鸦dà zuǐ wū yā 大嘴乌鸦Dé wū pà 德乌帕diū wū shā mào 丢乌纱帽dōng tù xī wū 东兔西乌Dōng wū zhū mù qìn qí 东乌珠穆沁旗gǎo wū lóng 搞乌龙hé shǒu wū 何首乌hé wū 河乌hè hé wū 褐河乌huà wéi wū yǒu 化为乌有Jī xī nè wū 基希讷乌jīn wū 金乌jīn wū xī zhuì , yù tù dōng shēng 金乌西坠,玉兔东升Lǎo wū qià 老乌恰Lèi wū qí 类乌齐Lèi wū qí xiàn 类乌齐县qiāng wū zéi 枪乌贼sān zú jīn wū 三足金乌sān zú wū 三足乌Shā wū dì Ā lā bó 沙乌地阿拉伯suō tóu wū guī 缩头乌龟tū bí wū yā 秃鼻乌鸦wū chāng 乌鲳wū dé lè zhī 乌德勒支wū diāo 乌雕wū diāo xiāo 乌雕鸮wū dōng 乌鸫wū dōng miàn 乌冬面wū fàn guǒ 乌饭果wū gǔ jī 乌骨鸡wū guī 乌龟wū guī ké 乌龟壳wū guǐ 乌鬼wū hé zhī zhòng 乌合之众wū hēi 乌黑wū hēi sè 乌黑色wū huī dōng 乌灰鸫wū huī yào 乌灰鹞wū huī yín ōu 乌灰银鸥wū jī 乌鸡wū jié lù 乌节路wū jiù 乌桕wū juān 乌鹃wū kè lì lì 乌克丽丽wū lán 乌蓝wū lǎn 乌榄wū lǐ 乌鳢wū lián mǔ 乌蔹母wū liàng 乌亮wū lín xiāo 乌林鸮wū lóng 乌龙wū lóng chá 乌龙茶wū lóng miàn 乌龙面wū lóng qiú 乌龙球wū lóng zhǐ 乌龙指wū luò tuō pǐn 乌洛托品wū mù 乌木wū niǎo sī qíng 乌鸟私情wū qī bā zāo 乌七八糟wū qī mā hēi 乌漆抹黑wū qī mò hēi 乌漆墨黑wū qīng 乌青wū shā mào 乌纱帽wū tā cài 乌塌菜wū tuō bāng 乌托邦wū wēng 乌鹟wū yā 乌鸦wū yā yā 乌压压wū yā zuǐ 乌鸦嘴wū yān zhàng qì 乌烟瘴气wū yàn ōu 乌燕鸥wū yāng wū yāng 乌泱乌泱wū yǒu 乌有wū yú 乌鱼wū yù 乌芋wū yún 乌云wū zé 乌鲗wū zéi 乌贼wū zuǐ liǔ yīng 乌嘴柳莺Xī wū zhū mù qìn qí 西乌珠穆沁旗xiǎo zuǐ wū yā 小嘴乌鸦Xún wū 寻乌Xún wū xiàn 寻乌县yàn què wū què 燕雀乌鹊Yì wū 义乌Yì wū shì 义乌市

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 烏.