Có 1 kết quả:

Wū sūn guó

1/1

Wū sūn guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wusun kingdom of central Asia (c. 300 BC-300 AD)