Có 1 kết quả:

wū shā mào

1/1

wū shā mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) black hat (worn by feudal official)
(2) fig. official post