Có 1 kết quả:

wū lán

1/1

wū lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dark blue