Có 1 kết quả:

wū qīng

1/1

wū qīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bluish black
(2) bruise
(3) bruising
(4) CL:塊|块[kuai4]