Có 1 kết quả:

wū guǐ

1/1

wū guǐ

giản thể

Từ điển phổ thông

chim bói cá