Có 1 kết quả:

wū juān

1/1

wū juān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fork-tailed drongo-cuckoo (Surniculus dicruroides)