Có 1 kết quả:

wū hēi sè

1/1

wū hēi sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) black
(2) crow-black