Có 1 kết quả:

zhà qīng zhà bái

1/1

zhà qīng zhà bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of sb's face) turning alternately green and white