Có 1 kết quả:

fá lì

1/1

fá lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lacking in strength
(2) weak
(3) feeble