Có 1 kết quả:

fá wèi

1/1

fá wèi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhạt nhẽo, tẻ nhạt

Từ điển Trung-Anh

tedious