Có 1 kết quả:

fá shàn kě chén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be nothing to write home about (idiom)