Có 1 kết quả:

fá rán liào

1/1

fá rán liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spent fuel