Có 1 kết quả:

fá rán liào bàng

1/1

fá rán liào bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spent fuel rods