Có 1 kết quả:

yuè pǔ

1/1

yuè pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a musical score
(2) sheet music