Có 1 kết quả:

yuè duì

1/1

yuè duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) band
(2) pop group
(3) CL:支[zhi1]