Có 1 kết quả:

pīng pāng

1/1

pīng pāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ping-pong
(2) table tennis