Có 1 kết quả:

qiáo zhuāng dǎ bàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to dress up in disguise (idiom); to pretend for the purpose of deceit