Có 1 kết quả:

guāi miù

1/1

guāi miù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ridiculous
(2) abnormal