Có 1 kết quả:

chéng fāng

1/1

chéng fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to square a number
(2) to calculate the square